Neretas novads piedalās Rokišķu muzeja organizētajā izstādē par Betlēmes ainiņām

Oktobra beigās  Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas projekta “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” /ENI-LLB-1-108 ietvaros Rokišķu muzejs uzaicināja Neretas novada pašvaldību piedalīties Jēzus dzimšanas jeb Betlēmes ainiņu izstādē, kurā amatnieki, rokdarbnieki, kokgriezēji u.c. eksponē izgatavotās mierpilnās, idilliskās  epizodes.

Projekta pagarinājums 2020./2021. mācību gadā

Kopš 2017. gada 1. marta Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā tiek īstenots ES projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

30.novembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 10.20 tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas

Pirmdien, 30.novembrī, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) visā Latvijā veiks trauksmes sirēnu pārbaudi, iedarbinot tās uz trim minūtē

“Trauksmes sirēnas ir paredzētas iedzīvotāju brīdināšanai gadījumos, kad notikusi dabas vai tehnogēna katastrofa, vai arī pastāv tās draudi. Ir būtiski regulāri pārbaudīt trauksmes sirēnas, lai, ja būtu nepieciešams tās izmantot reālā situācijā, tas nostrādātu bez aizķeršanās” norāda VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks pulkvedis Ivars Nakurts.

Aicinām rotāt, izgaismot savu ēku logus, durvis, balkonus un pagalmus!

Ziemassvētku gaidīšanas laiks Neretā

Pagarināts trūcīgo un maznodrošināto izziņas termiņš līdz 2021. gada janvāra beigām

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma normām trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas  derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu līdz 2021. gada 31. janvārim.

Termiņa pagarinājumu jau pavasarī noteica grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Tie paredz, ka izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas  derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Papīra formātā izziņas no jauna nav jāizsniedz. Ja sociālais dienests ir pagarinājis derīguma termiņu, līdz 2021. gada 31. janvārim ir derīgas jau izdotās izziņas. Personas ar iepriekš izsniegto izziņu var doties uz ārstniecības iestādi, pēc pārtikas un higiēnas preču komplektiem un citur, kur nepieciešama šāda izziņa.

Cilvēki, kuri saņem valsts vai pašvaldības apmaksātus  sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kā trūcīgas vai maznodrošinātas personas, var turpināt saņemt šos pakalpojumus arī situācijā, ja COVID-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā personai beidzas trūcīgas vai maznodrošinātā statusa derīguma termiņš. Pakalpojuma sniedzējam ir iespējams sazināties ar klienta pašvaldības sociālo dienestu un pārliecināties par izziņas derīgumu.

LM atgādina, ka trūcīgā un maznodrošinātā statuss dod tiesības ģimenei (personai) saņemt valsts un pašvaldības noteikto atbalstu un atvieglojumus.

Ja persona ir atzīta par trūcīgu, tai ir tiesības turpināt saņemt atvieglojumus veselības aprūpes sistēmā:

 • nav jāmaksā pacienta iemaksa, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
 • nav jāmaksā pacienta līdzmaksājums par vienā stacionēšanas reizē veiktu ķirurģisko operāciju;
 • saņemot valsts kompensējamos medikamentus līgumaptiekās un uzrādot trūcīgā izziņu, tiek atbrīvotas no valsts nekompensētas daļas samaksas un maksas par recepti.

Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar ienākumiem līdz 242 eiro uz cilvēku mēnesī, ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu – pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi.

Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar pašvaldības noteikto ienākumu līmeni, ir tiesības:

 • saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajam;
 • saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību atbilstoši Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajam;
 • pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu atmaksas (lēmumu par atbrīvojumu, vērtējot personas ienākumus, pieņem tiesa) atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam;
 • tiesības saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu cenu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.18

Neretas novada Neretas  pagastā                                                                   2020. gada 26. novembrī plkst.15.00

Neretas kultūras namā

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Neretas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu saraksta apstiprināšanu 2021. gadam

      2. Par Neretas novada novadpētniecības muzeja sabiedriskās padomes nolikuma apstiprināšanu

     3. Par grozījumiem pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanā vienam izglītojamam pašvaldības izglītības iestādēs

     4. Par Neretas pagasta pārvaldes valdījumā esošā apkures katla KVS-40 izslēgšanu no pašvaldības bilances

     5. Par finansiālu atbalstu A.A.Gorbačovam

     6. Par pabalstu piešķiršanu

     7. Par nekustamā īpašuma „P.Lodziņa ielā 6 -1”, Neretas pagasts, Neretas novads, atsavināšanu

    8.  Par rezerves zemes fondā ierakstīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošu

         Neretas novada  pašvaldībai

     9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanai Neretas pagastā

     10. Par zemes  īpašuma “Medulāji – 1” Neretas pagastā, Neretas novadā nostiprināšanu  zemesgrāmatā  uz  pašvaldības  vārda

     11. Par nekustamā īpašuma  „Jaunzvanītāji” Neretas pagastā, Neretas novadā,   sadalīšanu

    12. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnu norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

    13. Par adrešu sakārtošanu Mazzalves pagastā

    14. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

    15. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību (Aizkraukles izglītības pārvalde)

   16. Par līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību

   17. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību (Aizkraukles Sporta skola).

  18. Par 2017.gada 23.novembra nolikuma „Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības      nolikuma”  pielikuma apstiprināšanu

    19. Par  saistošo noteikumu Nr. 7/2020 „Neretas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” apstiprināšanu

   20. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2020„Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Neretas novadā” apstiprināšanu

Informatīvais jautājums;1) Dzīvojamo māju “Dzelmes 1” iesniegums (ziņo: Dz.Noreika)

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        Arvīds Kviesis

 

 

Par Neretas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību apmeklētāju pieņemšanu klātienē valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā

 1. Novada pašvaldība, klientu apkalpošanas centrs, Finanšu un attīstības nodaļa, izglītības un kultūras darba speciāliste strādās katru dienu, bet apmeklētājus klātienē pieņems :
 • otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00;
 • piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00.

          Klientu apkalpošana klātienē notiek, ievērojot visus valstī noteiktos drošības noteikumus. 

Ar dzimšanas dienas torti nosvinēti Mazzalves pamatskolas 90 gadi

20.novembris ir Mazzalves pamatskolas dzimšanas diena, jo 1930.gada 20.novembrī  šī skolas ēka tika iesvētīta un tajā skolasbērni ienāca uz palikšanu. Valstī esošās epidemioloģiskās situācijas dēļ plašāka  svētku svinēšana izpalika, rudenī tika atcelts arī plānotais skolas salidojums, bet… kaut arī šaurā lokā, tomēr svētki tika svinēti – ar svētku pusdienām, ko sarūpēja pavāres, un dzimšanas dienas tortes gabaliņš tika katram, kurš šajā dienā bija skolā.

Neretas novads Latvijas valsts svētkos – autobrauciens un novada gaismas ceļš

Ņemot vēra valstī esošo epidemioloģisko situāciju, kad plašākas valsts svētku svinības ar  pulcēšanos šogad nebija iespējamas,  Neretas novada iedzīvotāji Latvijas dzimšanas dienu svinēja, dodoties autobraucienā “Ar Latviju sirdī”.

Autobrauciena starta vieta bija Mazzalves pagasta Krasti. Mašīnu kolonna pa šoseju virzienā uz Neretu tālāk devās uz Ērberģi, kur braucējiem pievienojās ērberģieši, tad nākamā pieturvieta bija Sproģi, kur pievienojās šīs vietas autobraucēji, pēc tam pie pagrieziena uz Pilskalni pievienojās pilskalnieši un uz apļa – zalvieši. Visbeidzot pie Neretas degvielas uzpildes stacijas kolonnai pievienojās neretieši. Brauciena galapunkts – Neretas kultūras nams, kur visi svētku braucēji apstājās. Automašīnu kolonnas priekšgalā brauca izpilddirektors Rolands Klibiķis, domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis svētku autokolonnai pievienojās pagriezienā uz Pilskalni.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider